• Infolinia: 77 401 67 94
  • pn.-pt. 7:30 - 15:30

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
230VOLT. PL
 

1. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.230volt.pl, prowadzony jest przez spółkę PROJEKT – AUTOMATYKA I ELEKTROTECHNIKA sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (adres siedziby: ul. Wspólna 3B, 45-837 Opole, adres do doręczeń: ul. Józefa Cygana 1c, 45-131 Opole), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000044843, REGON: 531596266, NIP: 7542625852; adres poczty elektronicznej: sklep@230volt.pl; numer telefonu: 77 401 67 94.

1.2. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów (w rozumieniu Kodeksu cywilnego), jak i do osób, niebędących konsumentami, w szczególności przedsiębiorców (z wyjątkiem pkt 11 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do osób, niebędących konsumentami).

1.3. Pojęcia i definicje:

1.3.1    Dzień roboczy – przez dzień roboczy rozumie się dzień inny niż sobota lub jakikolwiek dzień ustawowo wolny od pracy (w tym w szczególności niedziela);

1.3.2.   Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

1.3.3.   Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

1.3.4.     Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;

1.3.5.   Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą; Produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych; w wyjątkowych przypadkach, jeśli jest to wyraźnie oznaczone w nazwie lub/i w opisie Produktu może on stanowić Produkt po serwisowy lub używany, każdy taki Produkt dostępny znajduje się w stanie nadającym się do dalszego użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem;

1.3.6.    Punkt Sprzedaży – lokal, położony w Opolu, przy ul. Józefa Cygana 1c, w którym Klient ma możliwość osobistego odbioru Produktu;

1.3.7.     Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

1.3.8.   Sklep Internetowy – sklep internetowy Usługodawcy, dostępny pod adresem internetowym: www.230volt.pl;

1.3.9.   Sprzedawca, Usługodawca – PROJEKT – AUTOMATYKA I ELEKTROTECHNIKA sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (adres siedziby: ul. Wspólna 3B, 45-837 Opole, adres do doręczeń: ul. Józefa Cygana 1c, 45-131 Opole), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000044843, REGON: 531596266, NIP: 7542625852; spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 220.000,00 PLN; adres poczty elektronicznej: sklep@230volt.pl; numer telefonu: 77 401 67 94;

1.3.10.   Strony – Sprzedawca i Klient zwani łącznie;

1.3.11.  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana lub zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

1.3.12.  Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

1.3.13.  Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

 korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej;

1.3.14.   Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

1.3.15.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. Korzystanie z Usługi Elektronicznej – Formularza Zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów, niebędących konsumentami, niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.2.  Usługa Elektroniczna – Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersji 1.x., Chrome; (4) rozdzielczość ekranu minimum [800 x 600]; (5) komputer Usługobiorcy musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies", aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in.

2.4.  Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.5. Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.5.1.   Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

2.5.1.1. pisemnie na adres siedziby Usługodawcy;

2.5.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@230volt.pl.

2.5.2.   Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.5.3.   Usługodawca ustosunkuje się do otrzymanej od Usługobiorcy reklamacji i poinformuje go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w szczególności w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli Usługobiorca w tym celu podał adres e-mail.

 

3. SZCZEGÓŁY ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.  Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt 2.1. Regulaminu.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich lub Euro i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3.  Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4. Klient jest uprawniony do zmiany treści Umowy Sprzedaży, w tym do korekty rodzaju i ilości Produktów określonych w Zamówieniu, wyłącznie za wyraźną zgodą Sprzedawcy.

3.4.1.  Dokonanie zmiany treści Umowy Sprzedaży, o której mowa powyżej, następuje po uzgodnieniach dokonanych pomiędzy Stronami w drodze e-mailowej lub osobiście (co zostanie pisemnie potwierdzone).

3.4.2.  Zmiana treści Umowy Sprzedaży, o której mowa powyżej, nie jest możliwa po wystawieniu faktury VAT lub przekazaniu Produktu/-ów do wysyłki.

3.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez: (1) udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3.3. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

4. SPOSOBY ZAPŁATY ZA PRODUKT ORAZ TERMINY ZAPŁATY

4.1.  Płatność w ramach Umowy Sprzedaży odbywa się przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, podany w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3.3. Regulaminu, lub gotówką do rąk przewoźnika przed wydaniem Produktu Klientowi (płatność „za pobraniem”).

4.2.  Klient dokonuje wyboru sposobu płatności.

4.3.  W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, a w szczególności wielkogabarytowych, o dużym ciężarze, wykonywanych na indywidualne zamówienie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności „za pobraniem”. O powyższym zostanie poinformowany Klient podczas procedury składania Zamówienia, przed złożeniem Zamówienia.

4.4.  Umowy Sprzedaży o wartości powyżej 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) netto oraz Umowy Sprzedaży z miejscem dostawy poza obszarem Polski będą realizowane przez Sprzedawcę wyłącznie po dokonaniu przedpłaty w całości. O powyższym zostanie poinformowany Klient podczas procedury składania Zamówienia, przed złożeniem Zamówienia.

4.5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, Klient jest obowiązany do dokonania płatności w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności „za pobraniem” przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4.7. W sytuacji, gdy Produkt wysyłany jest z magazynów zewnętrznych, z których spedycja nie odbiera paczek pobraniowych, Klient może zostać poproszony – po zawarciu Umowy Sprzedaży – o dokonanie przedpłaty.

 

5. DOSTAWA PRODUKTÓW – POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

5.1.  Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu: (1) przesyłka kurierska, (2) przesyłka kurierska pobraniowa.

5.2.1. Klient ma prawo także odebrać Produkt osobiście w Punkcie Sprzedaży, w każdy Dzień Roboczy, w godzinach od 7.30 do 15.30.

5.2.2. Produkt może zostać wydany również Klientowi, po uzgodnieniach pomiędzy Stronami, w miejscu wskazanym przez Klienta przez przedstawiciela handlowego (lub innego pracownika lub współpracownika) Sprzedawcy.

5.3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Produkcie na stronie Sklepu Internetowego. Jest to orientacyjny czas dostawy, na który składają się w szczególności: transport Produktu od producenta (jeśli Produkt nie jest aktualnie magazynowany u Sprzedawcy), kompletowanie Produktu, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży. Na czas dostawy mają również wpływ, w szczególności: miejsce dostawy oraz wybrany przez Klienta sposób dostawy, a także gabaryty i waga przesyłki.

5.4.  Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.4.1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – od dnia uznania konta rozliczeniowego Sprzedawcy;

5.4.2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności „za pobraniem” – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

6.3.1. pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy;

6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@230volt.pl.

6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5.  Sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanej od Klienta reklamacji i poinformuje go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w szczególności w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli Klient w tym celu podał adres e-mail. Sprzedawca udzieli Klientowi odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

6.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres siedziby Sprzedawcy. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 

7. UPRAWNIENIA GWARANCYJNE

7.1.    Wszystkie Produkty posiadają gwarancję producenta, chyba że przy opisie danego Produktu w Sklepie Internetowym wskazano inaczej. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji określone są w dokumencie gwarancji, wystawionej przez gwaranta.

7.2.    Sprzedawca nie udziela gwarancji na Produkty.

7.3.    Jeżeli wraz z Produktem i/lub fakturą VAT nie została dostarczona (wydana) karta gwarancyjna producenta uważa się, że producent nie wystawił na ten produkt karty gwarancyjnej.

 

8.  POLUBOWNE (POZASĄDOWE) SPOSOBY ROZPOZNANIA REKLAMACJI ORAZ DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCHŻE POSTĘPOWAŃ

8.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta, będącego konsumentem, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/ spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy _indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/ wazne_adresy.php.

8.2. Klient, będący konsumentem, posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1)       Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży; regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowych;

2)        Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą; informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

3)    Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich); porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.

4)     Klient może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, ułatwiającej niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 165, s. 1).

 

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ KLIENTA, BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

9.1.  Klient, będący konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 9.8. Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład:

9.1.1. pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy;

9.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@230volt.pl.

9.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest pod adresem: "Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy". Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

9.3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, która jest umową zawartą na odległość, rozpoczyna się:

9.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

9.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

9.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

9.5.  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres siedziby Sprzedawcy.

9.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

9.8.1. jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

9.8.2. konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

9.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)      o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)       w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)        w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

8)        w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9)       o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

10)       zawartej w drodze aukcji publicznej;

11)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1.      Administratorem danych osobowych Klienta/Usługobiorcy jest Sprzedawca/Usługodawca. Na potrzeby pkt 10 Regulaminu, poprzez Klienta/Usługobiorcę rozumie się także osobę działającą na rzecz Klienta/Usługobiorcy.

10.2.      Dane osobowe Klienta/Usługobiorcy są lub mogą być przetwarzane:

         -    w celu realizacji Umowy Sprzedaży między Klientem/Usługobiorcą a Sprzedawcą/Usługodawcą, w tym umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, dokonywania i realizacji Zamówień w Sklepie Internetowym, a w razie rejestracji konta – obsługi konta Klienta/Usługobiorcy [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO],

        -     w celu obsługi reklamacji, jeżeli Klient/Usługobiorca złożył reklamację w związku z dokonaniem zakupu w Sklepie Internetowym [art. 6 ust. 1 lit. c) i d) RODO], 

        -     w celu kontaktowania się z Klientem/Usługobiorcą w związku z ww. celami lub w razie istnienia prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy/Usługodawcy, z którego realizacją powiązana jest konieczność kontaktu z Klientem/Usługobiorcą [art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO],

      -   dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Sprzedawcę/Usługodawcę, w tym dla celów archiwizacyjnych, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub w celu marketingu bezpośredniego usług własnych Sprzedawcy/Usługodawcy, a także w celu obsługi płatności [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO], 

        -     w celu przesyłania poprzez e-mail informacji o promocjach i nowościach pojawiających się w Sklepie Internetowym, jeżeli Klient/Usługobiorca wyraził na to zgodę [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO].

10.3.     Ponadto przepisy prawa mogą wymagać od Sprzedawcy/Usługodawcy przetwarzania danych osobowych Klienta/Usługobiorcy, np. dla celów rachunkowych i podatkowych.

10.4.    Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych oznaczonych w formularzu rejestracyjnym lub Formularzu Zamówienia gwiazdką (*) jest dobrowolne, ale konieczne w celu rejestracji konta lub złożenia Zamówienia. Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie Umowy Sprzedaży, a więc rejestrację konta lub złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym.

10.5   Sprzedawca/Usługodawca powierza wykonywanie niektórych usług swoim usługodawcom (odbiorcom danych). Z tego względu może nastąpić ujawnienie odbiorcom danych danych osobowych Klienta/Usługobiorcy w niezbędnym dla danej usługi zakresie. Dotyczy to podmiotów świadczących na rzecz Sprzedawcy/Usługodawcy usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne, hostingowe, prawne, marketingowe (w tym mające na celu wystawienie opinii zadowolenia Klienta/Usługobiorcy z usług Sklepu Internetowego) lub księgowe. Dane mogą zostać również ujawnione podmiotom zapewniającym usługi płatnicze.

10.6.     Okres przechowywania danych osobowych Klienta/Usługobiorcy jest uzależniony od celu przetwarzania. Jeżeli dane osobowe Klienta/Usługobiorcy są przetwarzane w związku z realizacją Umowy Sprzedaży, dane te będą przechowywane przez okres obowiązywania (realizacji) Umowy Sprzedaży, a także do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy Sprzedaży, nie dłużej jednak niż przez 10 lat, chyba że wystąpi inna podstawa przetwarzania. Dane osobowe mogą być przechowywane w celach archiwizacyjnych (w tym dla spełnienia obowiązku rozliczalności), nie dłużej jednak niż przez 10 lat, chyba że wystąpi inna podstawa przetwarzania. Przepisy prawa mogą obligować Sprzedawcę/Usługodawcę do przechowywania danych osobowych przez określony czas, np. w celach rachunkowych. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

10.7.    Klientowi/Usługobiorcy przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora.  Udzielone przez Klienta/Usługobiorcę zgody można cofnąć w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.8.      Ponadto przysługuje Klientowi/Usługobiorcy prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Sprzedawcę/Usługodawcę. Klient/Usługobiorca ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta/Usługobiorcy na potrzeby marketingu bezpośredniego. Powyższe uprawnienia można zrealizować, zgłaszając je na adres siedziby Sprzedawcy/Usługodawcy lub poprzez e-mail na adres: rodo@projekt.com.pl.  Ponadto Sprzedawca/Usługodawca informuje, że Klientowi/Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

11.  UREGULOWANA PRAWNE OBEJMUJĄCE WYŁĄCZNIE KLIENTÓW I USŁUGOBIORCÓW, KTÓRZY NIE SĄ KONSUMENTAMI

11.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców, niebędących konsumentami. Jeżeli postanowienia niniejszego pkt 11 są w sprzeczności z pozostałymi punktami Regulaminu, wówczas obowiązują postanowienia niniejszego pkt 11.

11.2.  Tryb postępowania reklamacyjnego związanego ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy (niebędącego konsumentem):

11.2.1.  Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę Usługobiorca winien składać:

11.2.1.1.           pisemnie na adres siedziby Usługodawcy;

11.2.1.2.           w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@230volt.pl.

11.2.2.  Opis reklamacji winien zawierać: (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądanie Usługobiorcy oraz (3) dane kontaktowe składającego reklamację.

11.2.3.  Usługodawca ustosunkuje się do otrzymanej od Usługobiorcy reklamacji i poinformuje go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w szczególności w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres, z którego została wysłana reklamacja.

11.3.  W przypadku wyboru przez Klienta (niebędącego konsumentem) płatności za Produkt przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, Klient jest obowiązany do dokonania płatności w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży.

11.4.  Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia (w całości lub w części) od Umowy Sprzedaży (zawartej z Klientem, niebędącym konsumentem) w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. Sprzedawca jest również uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zawartej z Klientem, niebędącym konsumentem (w całości lub w części) w sytuacji, gdy producent danego Produktu odmówi realizacji Umowy Sprzedaży (w całości lub w części). Wówczas Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży (w całości lub w części) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji od producenta. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku także nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

11.5.  W przypadku nieuiszczenia przez Klienta (niebędącego konsumentem) wymagalnych należności na rzecz Sprzedawcy, Sprzedawca jest uprawniony do:

a)       zawieszenia: (i) zawierania Umów Sprzedaży lub (ii) realizacji Umów Sprzedaży do czasu zapłaty przez Klienta (niebędącego konsumentem) tych należności w pełnej wysokości wraz z odsetkami

lub

b)       odstąpienia od jakiejkolwiek Umowy Sprzedaży (w całości lub w części) w terminie do 60 dni od dnia wymagalności należności.

11.6.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, wskazanej w Umowie Sprzedaży (zawartej z Klientem, niebędącym konsumentem), w sytuacji, gdy producent danego Produktu zmieni – w trakcie realizacji Umowy Sprzedaży – cenę katalogową tego Produktu, o czym Sprzedawca zawiadomi Klienta za pośrednictwem e-maila, wskazanego przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Z chwilą poinformowania o powyższym Klienta, Klienta wiąże nowa cena za zamówiony Produkt.

11.7.  Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży (z zawartej z Klientem, niebędącym konsumentem) może zostać skierowane przez Sprzedawcę do Klienta (niebędącego konsumentem) za pośrednictwem e-maila, wskazanego przez Klienta w Formularzu Zamówieniu.

11.8.  Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności w ramach złożonego Zamówienia lub zawartej Umowy Sprzedaży, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta (niebędącego konsumentem) sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

11.9.  Sprzedawca jest uprawniony do zaliczenia zapłaconych przez Klienta (niebędącego konsumentem) należności na poczet długu najdawniej wymagalnego (niezależnie od podstawy prawnej tego długu) z uwzględnieniem należności ubocznych, wynikających z tego długu.

11.10. Z chwilą osobistego wydania przez Sprzedawcę Klientowi (niebędącemu konsumentem) Produktu w Punkcie Sprzedaży, o którym mowa w pkt 5.2.1. powyżej (lub przez osobę, o której mowa w pkt 5.2.2. powyżej), przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu, z uwzględnieniem pkt 11.11. i pkt 11.12. poniżej.

11.11. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta (niebędącego konsumentem) korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

11.12. W razie przesłania Produktu do Klienta (niebędącego konsumentem) za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

11.13. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta (niebędącego konsumentem) zostaje wyłączona, z uwzględnieniem pkt 11.14. poniżej.

11.14. Klient (niebędący konsumentem) zobowiązany jest w terminie do 5 dni od dnia dostawy / wydania Produktów, zawiadomić Sprzedawcę o ewentualnej niezgodności w zakresie ilości dostarczonych / wydanych Produktów na następujący adres mailowy: reklamacje@230volt.pl. Po upływie tego terminu, Strony uznają, że Klient otrzymał Produkty w uzgodnionych ilościach. Po uzyskaniu przez Sprzedawcę zawiadomienia, o którym mowa w zd. pierwszym, Sprzedawca poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia tego zgłoszenia.

11.15. Ewentualne różnice w wyglądzie (wizualizacji) Produktów na fotografiach (obrazkach, grafikach, itp.) umieszczonych na stronach internetowych, prospektach informacyjnych itp., w tym w Sklepie Internetowym, a ich rzeczywistym wyglądem, nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Klienta (niebędącego konsumentem) wobec Sprzedawcy.

11.16. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta (niebędącego konsumentem), bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta (niebędącego konsumentem) tylko za winę umyślną i rażące niedbalstwo i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta.

11.17. Do Umów Sprzedaży (zawartych z Klientami, niebędącymi konsumentami) nie stosuje się postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia 11 kwietnia 1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

11.18. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą (niebędącym konsumentem), w braku ich polubownego rozwiązania, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1.   Sklep Internetowy jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Grupę Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000268796, NIP: 527252995, polegającej na przesyłaniu przez Grupę Allegro do Klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Klienta opinii na temat transakcji dokonywanej przez Klienta w Sklepie Internetowym, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Klientów w rezultacie otrzymania ankiet.

12.2.   Klient dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail, do Grupy Allegro oraz na przetwarzanie przez Grupę Allegro jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w pkt 12.1.

12.3.   Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.

12.4.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany te nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

12.5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustaw – Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

12.6.  W przypadku sporów, Strony będą dążyć do polubownego ich rozstrzygnięcia.

12.7.  Regulamin obowiązuje dla Zamówień złożonych od dnia 01.07.2018 r.

 
darmowa dostawa
Darmowa dostawa
od 250 zł
Wszystkie zamówienia powyżej 250 zł netto wysyłamy do Państwa gratis
czas na zwrot
Czas na zwrot
14 dni
Towar zakupiony w sklepie można zwrócić do 14 dni od daty zakupu
płatności
Płatności
Bezpieczne
Wszystkie transakcje prowadzone w naszym sklepie są zabezpieczone przez certyfikaty SSL
infolinia
Infolinia
77 401 67 94
Do Państwa dyspozycji pozostają nasi konsultanci, którzy pomogą w dokonaniu wyboru odpowiedniego produktu
Top